Image

Sustainability

Milieubeleidsverklaring

Drukkerij Aeroprint is een Grafisch bedrijf. Onze kernactiviteit is het verzorgen van grafische producties in de breedste zin des woords. De behoeften van onze klanten en andere stakeholders zijn voor ons bedrijf belangrijke graadmeters voor ons bedrijfsbeleid. Zij bepalen mede welke keuzes wij als directie gaan maken, om een goed opererend en concurrerend bedrijf te kunnen blijven. Een bekende maatschappelijke vraag die voor ons ligt is de al maar toenemende behoefte van onze klanten aan een duurzamer geproduceerd product/dienst. De verantwoorde inzet van grond- en hulpstoffen en de omgang met ontstane bedrijfsafvalstoffen maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. De directie is er zich van bewust dat de productieactiviteiten belastend (kunnen) zijn voor het milieu. Wij vinden het dan ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid onze directe leefomgeving leefbaar te houden, nu en in de toekomst. Daarom streven wij er naar om ons productieproces zo 'schoon' mogelijk te laten verlopen en zullen ons daartoe dan ook inspannen. Drukkerij Aeroprint wil dit realiseren door het invoeren en handhaven van een milieumanagementsysteem, dat voldoet aan de ISO 14001:2015-norm. De directie zal voldoende tijd en middelen vrijmaken om dit hoofddoel te kunnen realiseren. De belangrijkste algemene milieudoelstellingen die wij ons hebben opgelegd zijn:

  • het naleven van alle voor ons bedrijf relevante wet en regelgeving, met name de Wet Milieubeheer (het Activiteitenbesluit);
  • het inkopen van minder milieubelastende hulpstoffen;
  • daar waar mogelijk vermindering van het verbruik van grond- en hulpstoffen door in de ontwerpfase duurzaamheidsaspecten direct mee te nemen.
  • daar waar mogelijk inzetten van duurzaam geproduceerd papier (zoals FSC®);
  • daar waar mogelijk toepassen van minder belastende processen en technieken (bijvoorbeeld. de uitfasering en reductie (sm52) van IPA / 100% gebruik van K3 wasmiddelen / de toepassing van zogenaamde vegetale inkten / recyclebaarheid van ons product / CO2 footprint);
  • zorgvuldige scheiding en afvoer van gevaarlijke en overige bedrijfsafvalstoffen waardoor deze optimaal verwerkt kunnen worden (circulaire economie);
  • reductie van het energieverbruik door middel van de inzet van de Energie Prestatie Keuring Creatieve Industrie (EPK).
  • bewustwording van de medewerkers van hun verantwoordelijkheid t.o.v. de leefomgeving.

Een goed werkend milieumanagementsysteem kan alleen worden bereikt met een positieve inbreng van iedereen die binnen onze organisatie werkzaam is. Het is dan ook van groot belang dat elke medewerker doordrongen is van de strekking van ons milieubeleid. Wij zullen dan ook een zo actief mogelijk voorlichtingsbeleid voeren. Ten einde de kwaliteit van ons milieumanagementsysteem te handhaven, zullen er periodiek interne audits worden uitgevoerd naar de mate van milieubewustzijn op de werkvloer (good housekeeping), het naleven van geldende wet- en regelgeving (juridische audit) en de feitelijke werking van ons managementsysteem. Aan de hand van de uit de interne audits verkregen resultaten, zal de directie jaarlijks de feitelijk behaalde milieuprestatie toetsen aan eerder vastgestelde doelstellingen (Kern Prestatie Indicatoren, KPI’s). Op aanvraag zullen wij onze externe stakeholders (m.n. klanten / lokale overheid / toeleveranciers) informeren over onze behaalde milieuprestaties. Juist via een open dialoog met onze stakeholders, wordt het voor onze organisatie mogelijk om op een economisch verantwoorde wijze te werken aan de verdere invulling van haar milieubeleid. Nu en in de toekomst.

Erwin Koerts

Drukkerij Aeroprint